شیخ حسین حسنی خطیب این هفته نماز جمعه شهر گله دار در خطبه های نماز جمعه گفت: خداوند در قرآن اساس و پایه نجات هر کس را قلب پاک میداند. انسانی در روز قیامت نجات پیدا میکند که قلب سالمی داشته باشد..قلبی سالمست که در  آن حسد، نفاق و  شرک وجود نداشته باشد.

ابن طیب در خصوص قلب سالم میگوید: قلب سالم قلبیست که از ۵ آفت خالی باشد: ۱-از شرکی که با توحید در تضاد است.۲-از بدعتی که با سنت در خلاف باشد۳ -از آرزوهای نفسانی که با دستورات الهی در تضاد باشد.۴-از غفلتی که با یاد خدا در تضاد باشد.۵-از خواهش های نفسانی که با اخلاص در تضاد باشد.

image_pdfimage_print